Trung học cơ sở

Chương trình giảng dạy: Áp dụng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, AES luôn chú trọng cải tiến phương pháp giảng dạy và đa dạng hóa hình thức dạy và học, lấy học sinh là trung tâm và chủ thể của chương trình.Trọng tâm: Phát triển phẩm chất […]

Trung học phổ thông

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT Chương trình giảng dạy: Tại AES, chương trình đào tạo cấp bậc THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam được cấu trúc để hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện từng cá thể học sinh thông qua việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Trọng tâm: Song […]

Tiểu học

Chương trình giảng dạy: Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dành cho bậc tiểu học kết hợp với giáo án được cấu trúc để phù hợp với tổng thể chương trình giảng dạy.Trọng tâm: Hướng đến mô hình giáo dục của thể kỉ 21 với lớp học là nơi học […]