School Calendar - Lịch năm học 2021 - 2022

 Timetable - Thời gian biểu

Grade 1 & 2  - lớp 1 và lớp 2

 

Grade 3 - 5  - lớp 3 đến lớp 5

 

Grade 6 - 12  - lớp 6 đến lớp 12 (khối trung học)